Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dom-Went

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną i zasady sprzedaży przez Arkadiusza Jacznik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik w Częstochowie przy ul. Żyznej 13a, 42-202 Częstochowa za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w domenie https://domwent.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym.

 

SŁOWNICZEK

Formularz zamówienia - strona WWW dostępna na platformie https://domwent.pl, z której Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe, określa podstawowe parametry zamawianego produktu i zleca realizację zamówienia. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Sklep - sklep internetowy Dom-Went, to platforma internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://domwent.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.


Sprzedawca - ARKADIUSZ JACZNIK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "DOM-WENT" Arkadiusz Jacznik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5732239430, nr REGON 240737542, ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa – strona w sklepie, gdzie przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

Usługa - usługa świadczona przez Arkadiusza Jacznik na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Towar – produkt przedstawiony w sklepie internetowym, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

Klient/Użytkownik - osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca, zamierzająca dokonać zakupu w sklepie internetowym, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.


Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Arkadiusza Jacznik po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta-  indywidualny przedsiębiorca, który zawiera umowę pozostającą poza jego specjalizacją rynkową, który uzyskuje ochronę jak konsument.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://domwent.pl, dzięki czemu możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Do złożenia zamówienia lub korzystania z Usług konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Dane umożliwiające Użytkownikowi kontakt ze Sprzedawcą:

„DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik
adres pocztowy: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 366 11 36, e-mail:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, co może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

 

§ 2 USŁUGI

 1. Sprzedawca daje możliwość korzystania z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez niego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez niego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja jego danych.
 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez  Klienta żądania usunięcia Konta lub zgłoszenia tego żądania telefonicznie. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 3. W celu dokonania rezygnacji z prowadzenia Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: lub poprzez zgłoszenie na numer telefonu 34 366 11 36, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 4. Użytkownik może otrzymywać od Sprzedawcy informacje handlowe w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik  w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający doręczenie oświadczenia woli Użytkownika w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: lub w formie pisemnej na adres: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa Częstochowa.
 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. przyczynę reklamacji.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy , czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 11. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 

§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Informacje dotyczące Towaru przekazane na stronach internetowej Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, tak więc nie stanowią oferty.
 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 8. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. Całkowita wartość zamówienia to suma cen towaru oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy.
 9. Wybrany przez siebie towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie należy wybrać sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i zaakceptowaniu Regulaminu. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży konkretnych Towarów. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Sprzedawca przekaże Konsumentowi (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 13. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia), termin na realizację przelewu to 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia;
  2. szybka płatność realizowana przez BlueMedia S.A. – tj. Shoper Płatności, poprzez Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy);
  3. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  4. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 14. W przypadku braku realizacji płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.
 15. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 16. Kupujący może wybrać jedną z metod dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. W przypadku odbioru osobistego Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

Płatność Shoper

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, w rozumieniu art. 22 1  k.c., tj. osobą fizyczną, która dokonała zakupów w sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta) weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta), weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym Regulaminie - tj.

DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik
adres pocztowy: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 366 11 36, e-mail:

 1. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Użytkownik, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionych produktów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: "DOM-WENT" Arkadiusz Jacznik ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „ZWROT”.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż  w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta (przedsiębiorcę na prawach konsumenta) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyraźnie określi inny sposób. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta (przedsiębiorcę na prawach konsumenta) kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 8. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (i przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w odniesieniu do umowy:

 1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w treści Regulaminu jako dane do kontaktu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, a w przypadku kiedy dla rozpatrzenia konieczne jest dostarczenie Towaru, to w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może skorzystać m.in. z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo ustalonym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.  
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"DOM-WENT" Arkadiusz Jacznik
ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa, adres e-mail:

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ..............................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu


Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, a podejmowane przez Nas środki zmierzają do zapewnienia należytej ochrony prywatności wszystkich osób odwiedzających Sklep internetowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Arkadiusz Jacznik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik, ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732239430, tel. 34 366 11 36 e-mail: sklep@domwent.pl (zwany dalej: „Administratorem”).
 2. Odwiedzanie strony internetowej domwent.pl jest możliwe bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Powierzone dane obejmują: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zapisane w cookies. W przypadku Przedsiębiorców zakres ten ulega poszerzeniu o firmę Przedsiębiorcy oraz NIP.
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:
  1. wykonanie umowy sprzedaży, w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  2. wykonanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych i realizacji obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  4. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter oraz newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zrealizowanie umowy/umów.

 1. Dane osobowe przekazywane są:
  1. dostawcom usług, z których korzysta Administrator prowadząc Sklep internetowy, w tym w szczególności firmom kurierskim, przewozowym, partnerom zapewniających wsparcie z zakresu IT, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi księgowe.
  2. jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, urzędom skarbowym, sądom.
 2. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania i może wynosić m.in.:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotycz,
  2. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu i przedawnienia roszczeń, których spór dotyczył,
  4. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zakres tych praw szczegółowo określono w art. 15 - 21 Rozporządzenia.
 4. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli Administrator przetwarza dane na podstawie tej zgody. Nie ma to jednak wpływu na ważność/skuteczność przetwarzania, które miało miejsce przez wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pomocą e-maila na adres:  , lub drogą pocztową: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa
 5. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Podczas rejestracji do konta samodzielnie ustalają Państwo hasło dostępu. Administrator zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenia podczas wysyłania danych oraz podczas logowania się do konta (certyfikat SSL). W przypadku utraty hasła dostępu konieczne jest wygenerowanie nowego. W tym celu należy w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła” wskazać adres e-mail podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta. Na ten adres otrzyma Pani/Pan wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, który umożliwi ustalenie nowego hasła.

 

 

Polityka prywatności może ulec zmianie w każdym czasie, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

 

 Opracowano i wdrożono w dniu 30 lipca 2021 r.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium