WENTYLACJA KLIMATYZACJA CZESTOCHOWA

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, w rozumieniu art. 22 1 k.c., tj. osobą fizyczną, która dokonała zakupów w sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta) weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta), weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym Regulaminie - tj.

DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik
adres pocztowy: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa,
tel. 34 366 11 36, e-mail:

 1. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Użytkownik, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionych produktów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: "DOM-WENT" Arkadiusz Jacznik ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „ZWROT”.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta (przedsiębiorcę na prawach konsumenta) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyraźnie określi inny sposób. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta (przedsiębiorcę na prawach konsumenta) kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 8. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (i przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w odniesieniu do umowy:

 1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w treści Regulaminu jako dane do kontaktu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, a w przypadku kiedy dla rozpatrzenia konieczne jest dostarczenie Towaru, to w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może skorzystać m.in. z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"DOM-WENT" Arkadiusz Jacznik
ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa, adres e-mail:

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ..............................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium